Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Provozovatelem agregátoru veterina-online.info je Bc. Adam Bešina, IČ:75976820 , se sídlem Masarykova 955, 735 14, Orlová - Lutyně, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Karviné a jako správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, popřípadě data veřejně dostupná na vaších internetových stránkách.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

Jméno a příjmení
Akademické tituly
Heslo v zašifrované podobě (tzv. HASH)
Email a telefoní kontakt
Adresu vaší ordinace, ambulance popřípadě místa podnikání
Profilové informace, které si můžete sami editovat v nastavení vašeho účtu jako jsou fotografie popřípadě bližší vaší osoby či kliniky

a dále údaje, které od získáme tím, že používáte naše služby:

IP adresa
soubory cookies (v případě online služeb)
případně jiný online identifikátor

Na svých webových stránkách užíváme JavaScript, abychom rozpoznali, zda daný uživatel používá v rámci webového prohlížeče program pro blokování reklamy, tzv. ad block. Tento skript je součástí zdrojového kódu webových stránek provozovaných naší společnosti a funguje tak, že napodobuje zobrazení reklamy a zároveň potvrzuje, že tato reklama byla skutečně zobrazena na daném konkrétním zařízení (PC, tablet, mobil atd.).

Pokud zjistíme, že užíváte program pro blokování reklamy, můžeme Vás vyzvat k odblokování reklamy, resp. k vypnutí programu ad block a/nebo zobrazení obsahu webové stránky příslušným způsobem upravíme.

Můžete si samozřejmě skript pro detekci programu ad block vypnout. V takovém případě si však vyhrazujeme právo omezit Vám přístup k obsahu webových stránek námi provozovaných až do doby opětovného povolení používání mechanismu pro rozpoznání programu ad block.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené (včetně administrace a provedení platby, v případě placené služby) a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových 
zobrazování pouze reklam na základě Vašich zájmů
provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány
analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám
zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem: info@veterina-online.info) a obsahových newsletterů

Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále poskytovat některé své služby zdarma.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
osoby, které Vám doručují naše tituly, výhry či dárky v rámci marketingových akcí;
osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí atd.
inkasním agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti;
provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho emailovému účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookie také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech Společnosti i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

Soubory cookie používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt (freemail, digitální předplatné atd.).

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Údaje získané v rámci registrace k určité naší službě, pokud je možné tuto službu využívat i bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracováváme po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 6-12 měsíců po jejím zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či
zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@veterina-online.com . Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).

Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožnuje Vám poskytovat naše služby zdarma a tyto neustále zlepšovat a vyvíjet služby nové. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále zdarma poskytovat, popř. že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě. Není však samozřejmě Vaší povinností naše bezplatné služby využívat. 

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
právo osobní údaje opravit či doplnit;
právo požadovat omezení zpracování;
právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
právo požadovat přenesení údajů;
právo na přístup k osobním údajům;
právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktního formuláře dostupného v sekci osobních údajů, na adrese ZDE či písemně na naší adrese: Ke studánce 1049, Orlová - Lutyně, 735 14, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.


Cookies

Prevádzka tejto webovej stránky www.promiprojekt.sk (ďalej len „Stránka“) je zabezpečovaná spoločnosťou PROmiprojekt s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 45, Bratislava. Pred použitím tejto Stránky si prosím prečítajte túto politiku, ktorá poskytuje vysvetlenie spôsobu spracovávania údajov získaných prostredníctvom používaných programov, aplikácií a cookies.

1. Druh spracovávaných údajov

Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch, pokiaľ ich návštevníci sami neposkytnú. Poskytovanie údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich návštevníci poskytnú, tak zároveň dávajú súhlas použiť tieto informácie na uvedené účely. Neposkytnutie niektorých údajov môže mať za následok, že vám nebudeme schopní poskytnúť vami požadovanú službu. Ak sa návštevníci rozhodnú uviesť osobné údaje na stránkach, napríklad vyplnením formulára alebo zaslaním správy elektronickou poštou, tieto budú použité na poskytnutie požadovanej služby, informácie, alebo odpovede na odoslanú správu elektronickej pošty. Rozsah vami uvádzaných údajov sa môže meniť v závislosti od aktivít, ktoré vykonávate ako návštevníci našich stránok.

2. Odkazy na iné webové stránky

Táto Stránka obsahuje odkazy na ďalšie webové stránky, napr. webové stránky našich partnerov, spolupracujúcich spoločností alebo webové stránky sociálnych médií. Po kliknutí na odkaz, prosím majte na zreteli, že odkazované stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov. Skontrolujte si prosím zásady ochrany súkromia pri používaní týchto webových stránok. Dovoľujeme si upozorniť, že PROmiprojekt nenesie akúkoľvek zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

3. Zhromažďovanie a využívanie informácií, použitie cookies

Pre optimalizáciu tejto Stránky z hľadiska použiteľnosti, systémového výkonu, poskytovania užitočných informácií o našich projektoch a doplnkových, službách, sú automaticky zhromažďované a uchovávané informácie v log súboroch vo Vašom počítači. To zahŕňa typ prehliadača, adresu internetového protokolu (IP), jazykové nastavenia, operačný systém, služieb internetu (ISP), dátum/čas. Tieto informácie sú používané pre efektívne spravovanie a nastavenia. Zhromaždené informácie môžu byť použité pre marketingové, reklamné služby, optimalizáciu prevádzky stránky (napríklad zlepšenie užívateľského prostredia, poskytujúce nové atraktívnejšie služby). Táto Stránka, e-mailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu používať „cookies“ pre optimalizáciu našich služieb.

Čo je „cookie“?

„Cookie“ je malý súbor, väčšinou pozostávajúci z písmen a číslic, zasielaný do cookie súboru prehliadača na pevnom disku Vášho počítača prostredníctvom web servera. Toto napríklad umožňuje internetovej stránke rozpoznať užívateľovo zariadenie, v momente keď došlo k spojeniu medzi web serverom a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky, ktoré robia skúsenosť pri návšteve webovej stránky PROmiprojekt viac osobnou a lepšie zodpovedajúcou užívateľovým individuálnym potrebám.

PROmiprojekt využíva dva druhy cookies na tejto Stránke:

* Trvalé cookies: pre lepšiue užívateľskú skúsenosť (napr. zabezpečenie optimálnej navigácie) môžeme využívať trvalé cookies. Tieto cookies zostávajú v cookie súbore Vášho prehliadača po dlhšiu dobu. Táto doba bude závisieť od voľby, ktorú si vyberiete v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Trvalé cookies umožňujú posielanie informácií na web server zakaždým, keď niekto navštívi stránku.

* Relačné cookies: sú dočasné cookies, ktoré zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača do momentu, kým ukončíte prehliadanie. Tieto cookies sú potrebné pre určité aplikácie a funkcionality na tejto Stránke, aby fungovala správne.

4. Povolenie, zakázanie cookies

Máte možnosť povoliť alebo zakázať všetky cookies na všetkých webových stránkach, ktoré navštívite, prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.

Napríklad ak používate Internet Explorer verzia 8.0, musíte vykonať nasledovné: 1. zvoľte Nástroje a následne Možnosti siete Internet 2. kliknite na kartu Ochrana osobných údajov 3. použite posuvný bežec pre voľbu nastavenia, aké Vám vyhovuje. Pri iných internetových prehliadačoch si prosím prečítajte pokyny prehliadača, aby ste sa dozvedeli viac ako upraviť nastavenia prehliadača a ako vymazať cookies. Naša Stránka Vás oboznamuje s používaním cookies a vyzýva na ich povolenie. Cookies môžete teda vypnúť. Majte však prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita tejto Stránky nebudú dostupné, keď budú cookies zakázané.

5. Analýza dát a ich sledovanie

Pre neustálu optimalizáciu správy publikovaného obsahu Stránky a svojej externej komunikácie využíva PROmiprojekt analytický software. To umožňuje sledovanie on-line správania, pokiaľ ide o čas, geografickú polohu a využitie tejto Stránky. Tieto informácie sa zhromažďujú, sú anonymné a nebudú spojené s osobnými údajmi. Povolenie cookies na Vašom počítači umožňuje publikovať obsah, ktorý bude pre Vás užitočnejší. Tiež je možné merať prevádzku Stránky pre zabezpečenie jej kvalitného chodu. PROmiprojekt nebude tieto informácie poskytovať tretím stranám pre iné použitie.

Kontaktujte nás

V prípade, ak máte nejaké otázky pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa tejto politiky, kontaktujte nás prosím na nižšie uvedenej adrese.